Vajag, vajag, vajag - February 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 2019
[<<<] [>>>]
9th
10:51 am: [info]kants grāmata - 1 comment
11:08 pm: [info]rindra Luijs Aragons "Komunisti"
12th
09:42 pm: [info]feita_kleita Vecu loga rāmi, - 7 piedāvāja
11:06 pm: [info]inese_tk satelītšķīvis - 9 piedāvāja
19th
11:03 am: [info]virginia_rabbit kalniete
20th
06:01 pm: [info]safe David Desser "Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema" - 5 piedāvāja
23rd
02:10 am: [info]khosmos (no subject)