Depresīva troļļa piezīmes [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 2nd, 2023|06:19 pm]
[Tags|]

Interesanti, ka Austrālija, kurai ir lielākās urāna rezerves, par lētāko enerģijas iegūšanas veidu uzskata atjaunojamos energoresursus.
link36 comments|post comment

Labas ziņas. [Feb. 1st, 2023|06:33 pm]
[Tags|]

Vējš un saule kļūst par vadošo elektroenerģijas ieguves veidu EU.
link17 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]