koks - June 10th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 10th, 2014

[Jun. 10th, 2014|01:26 pm]
Jau vecs raksts, bet nosaukumus dievīgs: Par krāpšanu apsūdzētajam Minetam prokuratūra pieprasa naudas sodu
linkpost comment

[Jun. 10th, 2014|01:52 pm]
Jūs arī vēl tikai latos spējat tā īsti apjēgt summas vērtību? Man, piemēram, visu laiku gribas kaut ko sarēķināt latos lai saprastu cik īsti daudz vai maz tas ir.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 10th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]