koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 10th, 2014|01:52 pm

koks
Jūs arī vēl tikai latos spējat tā īsti apjēgt summas vērtību? Man, piemēram, visu laiku gribas kaut ko sarēķināt latos lai saprastu cik īsti daudz vai maz tas ir.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: