koks - June 9th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 9th, 2014

[Jun. 9th, 2014|08:47 am]
Kolēģis nodzinis matus uz nullīti. Neierasti izskatās.
linkpost comment

Jumprava - Ziemeļmeita [Jun. 9th, 2014|09:47 am]
Vispirms Mayhem 2013 gada albums, tad Jumprava - Ziemeļmeita, kas tālāk? Pink Floyd?
linkpost comment

[Jun. 9th, 2014|04:08 pm]
precīzi.

image
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 9th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]