ziloniits ([info]ziloniits) rakstīja,
@ 2006-03-23 11:29:00

Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
serialji
Windows 2000 CD KEY -- ALL VERSIONS VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB Windows 2000 Pro Final RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG Microsoft Windows 98 Second Edition Full Retail CD KEY: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY Win98 Upgrade Serial - G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or R4WW8-7HXF6-QFW99-WVB2G-4BP42 or HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-38J4 Windows 98 OEM - Serial - DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 or FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G or M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or FQYYM-MGGJ7-3J69K-RVQ4T-W8HCH Windows 98 OEM SR1-B1 - Serial - C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Windows 98 Retail - Serial - K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or QY84Q-QT6QF-GJMGY-MFT4Y-RCBWG or PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB Windows NT Cd-Keys - Serial - 811-7443012 or 811-1380196 or 811-1379413 Windows NT Workstation 4.0 - OEM Serial - 09496-OEM-0009552-77303 or 30495-OEM-0006276-08164 or 20796-OEM-0013791-67471 HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY 98 ME HBTD9 6p338 XT2MV QBTTF WPGGB RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG Product Key for Windows Millennium HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB Easy CD Creator Key 110100530014 Windows 98 SE Key HWBFF-WTXRD-D9GT2-9MGXY-R94PT Windows 95 Key 11197-OEM-0021551-17769 windows ME B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33 K9KDJ-3XPXY-92WFW-9Q26K-MVRK8 Win98 - Second Edition (SE) KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6 GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6 DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386 D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6 BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6 DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6 TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6 VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46 XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6 FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6 QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276 XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6 D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6 JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6 JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6 VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6 W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6 PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6 FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6 QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6 FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6 BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6 HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6 HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476 P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36 PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6 KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263 MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6 Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26 MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36 WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6 RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386 QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6 R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46 VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6 VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26 FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6 RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6 MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6 XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6 J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6 V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6 RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6 D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6 FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6 R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3 M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6 V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6 DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6 RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6 Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66 G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6 WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376 J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676 C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708 FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878 Win98 - ORIGINAL D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8 R6K72 - J3HHY - H88KB9 - HQ76Y - H2W8J Win98 - Other See bottom section for other M$ Win98 Keys. Generic MS 9x / NT / VB / etc... CD-Keys (Hint: if it needs a 3 - 7 format, these will do!) 809 - 1521615 364 - 1876497 040 - 0164120 040 - 1602212 808 - 6795177 417 - 9934111 811 - 7443012 811 - 1380196 811 - 1379413 Win95 - ORIGINAL 32397 - OEM - 0027426 - 81349 34689 - OEM - 0039682 - 69341 34689 - OEM - 0039682 - 69349 34698 - OEM - 0039682 - 69686 34698 - OEM - 0039682 - 69690 34698 - OEM - 0039682 - 70394 34698 - OEM - 0039682 - 70386 34698 - OEM - 0039682 - 70438 34698 - OEM - 0039682 - 70426 34698 - OEM - 0039682 - 70999 34698 - OEM - 0039682 - 70442 34698 - OEM - 0039682 - 70394 34698 - OEM - 0039682 - 70446 34698 - OEM - 0039682 - 71186 34698 - OEM - 0039682 - 71254 34698 - OEM - 0039682 - 71190 34698 - OEM - 0039682 - 71258 34698 - OEM - 0039682 - 71370 34698 - OEM - 0039682 - 71270 34698 - OEM - 0039682 - 71194 34698 - OEM - 0039682 - 71238 34698 - OEM - 0039682 - 71003 34698 - OEM - 0039682 - 71230 34698 - OEM - 0039682 - 71210 34698 - OEM - 0039682 - 71222 34698 - OEM - 0039682 - 71350 34698 - OEM - 0039682 - 71366 34698 - OEM - 0039682 - 71007 34698 - OEM - 0039682 - 71242 34698 - OEM - 0039682 - 71015 34698 - OEM - 0039682 - 71370 34698 - OEM - 0039682 - 72135 34698 - OEM - 0039682 - 72894 34698 - OEM - 0039682 - 72890 34698 - OEM - 0039682 - 72914 34698 - OEM - 0039682 - 72918 34698 - OEM - 0039682 - 72870 34698 - OEM - 0039682 - 72077 34698 - OEM - 0039682 - 72469 34698 - OEM - 0039682 - 72934 34698 - OEM - 0039682 - 74622 34698 - OEM - 0039682 - 74634 34698 - OEM - 0039682 - 74630 02097 - OEM - 0018577 - 76171 36397 - OEM - 0029352 - 19004 32397 - OEM - 0027426 - 81349 15995 - OEM - 0001463 - 85061 Win NT 4 - Server 07499 - OEM - 0040764 - 85341 07499 - OEM - 0040764 - 85342 10699 - OEM - 0041583 - 45246 10699 - OEM - 0041583 - 45581 10699 - OEM - 0041583 - 45339 Win NT 4 - Workstation 34698 - OEM - 0039682 - 48758 34698 - OEM - 0039682 - 48902 34698 - OEM - 0039682 - 48906 34698 - OEM - 0039682 - 48010 34698 - OEM - 0039682 - 48898 34698 - OEM - 0039682 - 48006 34698 - OEM - 0039682 - 48894 34698 - OEM - 0039682 - 48734 34698 - OEM - 0039682 - 50640 34698 - OEM - 0039682 - 50648 34698 - OEM - 0039682 - 50652 34698 - OEM - 0039682 - 50636 34698 - OEM - 0039682 - 50660 34698 - OEM - 0039682 - 50656 34698 - OEM - 0039682 - 50644 34698 - OEM - 0039682 - 62482 34698 - OEM - 0039682 - 65354 34698 - OEM - 0039682 - 65366 34698 - OEM - 0039682 - 65362 34698 - OEM - 0039682 - 65250 34698 - OEM - 0039682 - 66742 34698 - OEM - 0039682 - 66910 34698 - OEM - 0039682 - 66954 34698 - OEM - 0039682 - 63003 34698 - OEM - 0039682 - 63027 34698 - OEM - 0039682 - 63007 32598 - OEM - 0039367 - 95634 32598 - OEM - 0039367 - 95890 32598 - OEM - 0039367 - 95642 32598 - OEM - 0039367 - 95634 34698 - OEM - 0039682 - 62482 34698 - OEM - 0039691 - 02755 34698 - OEM - 0039691 - 02915 34698 - OEM - 0039691 - 02643 34698 - OEM - 0039691 - 03150 34698 - OEM - 0039691 - 03774 34698 - OEM - 0039691 - 03063 33998 - OEM - 0039522 - 84261 33998 - OEM - 0039522 - 84417 33998 - OEM - 0039522 - 85259 33998 - OEM - 0039522 - 85251 33998 - OEM - 0039522 - 84463 34698 - OEM - 0039691 - 02254 34698 - OEM - 0039691 - 02204 09898 - OEM - 0031523 - 34026 07998 - OEM - 0031854 - 52318 07998 - OEM - 0031854 - 52038 07998 - OEM - 0031854 - 51177 Windows 2000 Note (FYI) - READ IT!!! Posted by KloroX in alt.binaries.cracks: "I just discovered the following. I don't know if it is already known or not. When installing Windows 2000 from an existing operating system (NT server 4.0 sp5 in my case), either as upgrade or new installation, if you copy and paste the serial number from a text file, setup.exe will reject the number as invalid. If you type the same number when setup.exe asks for it, instead, it will be accepted. I verified this with three of the serial numbers posted earlier in this group. Of course, you need a valid serial number to start with. Just remember to type it, _NOT_ copy and paste it. This may be the reason why some people report the known serial numbers as not working, while others have no problem." Win2000 Professional - Full Version * Be sure to read the Win2K note above! TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM Windows 2000 Professional RC3 * Be sure to read the Win2K note above! VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB Windows 2000 Server RC3 (also for Windows 2000 Pro Full Server) * Be sure to read the Win2K note above! H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM Windows 2000 Pro ISO CD-KEY * Be sure to read the Win2K note above! XFD2W - W7VH8 - MVC47 - KY7DQ - P8Y4J Windows 2000 Pro (German Final) * Be sure to read the Win2K note above! RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVM Windows Millennium (works on all builds so far) * Be sure to read the Win2K note above! RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG Windows Millennium Pro CD-Key: 975 - 4769754 CD-Set: 236 - 075 - 240 Works Suite Companion 99 - Works 4.5 02299 - OEM - 0040226 - 88717 10699 - OEM - 0041583 - 41845 10699 - OEM - 0041583 - 41846 10699 - OEM - 0041583 - 41847 10699 - OEM - 0041583 - 41886 10699 - OEM - 0041583 - 40604 10699 - OEM - 0041583 - 53192 10699 - OEM - 0041583 - 53006 10699 - OEM - 0041583 - 53505 10699 - OEM - 0041583 - 53547 10699 - OEM - 0041583 - 53026 10699 - OEM - 0041583 - 53306 10699 - OEM - 0041583 - 53048 10699 - OEM - 0041583 - 53051 10699 - OEM - 0041583 - 53283 10699 - OEM - 0041583 - 53281 10699 - OEM - 0041583 - 53284 10699 - OEM - 0041583 - 53004 10699 - OEM - 0041583 - 53105 10699 - OEM - 0041583 - 53114 10699 - OEM - 0041583 - 53191 10699 - OEM - 0041583 - 53215 10699 - OEM - 0041583 - 53049 10699 - OEM - 0041583 - 53113 10699 - OEM - 0041583 - 53156 10699 - OEM - 0041583 - 53003 10699 - OEM - 0041583 - 53258 10699 - OEM - 0041583 - 53510 10699 - OEM - 0041583 - 53024 10699 - OEM - 0041583 - 53159 10699 - OEM - 0041583 - 53545 10699 - OEM - 0041583 - 53544 10699 - OEM - 0041583 - 53236 10699 - OEM - 0041583 - 53038 10699 - OEM - 0041583 - 53112 10699 - OEM - 0041583 - 53218 10699 - OEM - 0041583 - 53546 10699 - OEM - 0041583 - 53106 10699 - OEM - 0041583 - 53519 10699 - OEM - 0041583 - 53023 10699 - OEM - 0041592 - 29656 10699 - OEM - 0041592 - 29739 10699 - OEM - 0041592 - 29528 10699 - OEM - 0041592 - 29327 10699 - OEM - 0041592 - 29476 10699 - OEM - 0041592 - 29732 10699 - OEM - 0041592 - 29796 10699 - OEM - 0041592 - 29387 10699 - OEM - 0041592 - 29116 10699 - OEM - 0041592 - 29227 10699 - OEM - 0041592 - 29525 10699 - OEM - 0041592 - 29518 10699 - OEM - 0041592 - 29184 26498 - OEM - 0037245 - 56944 26498 - OEM - 0037245 - 56943 10699 - OEM - 0041592 - 29517 10699 - OEM - 0041592 - 29188 10699 - OEM - 0041592 - 29798 10699 - OEM - 0041592 - 29118 10699 - OEM - 0041592 - 29395 10699 - OEM - 0041592 - 29846 10699 - OEM - 0041592 - 29386 10699 - OEM - 0041592 - 29800 10699 - OEM - 0041592 - 29228 10699 - OEM - 0041592 - 29658 10699 - OEM - 0041592 - 29823 10699 - OEM - 0041592 - 29729 10699 - OEM - 0041592 - 29847 10699 - OEM - 0041592 - 29397 10699 - OEM - 0041592 - 29657 10699 - OEM - 0041592 - 29655 10699 - OEM - 0041592 - 29396 12199 - OEM - 0041943 - 69072 12199 - OEM - 0041943 - 69002 12199 - OEM - 0041943 - 69134 12199 - OEM - 0041943 - 69003 12199 - OEM - 0041943 - 69044 12199 - OEM - 0041943 - 69059 12199 - OEM - 0041943 - 69055 12199 - OEM - 0041943 - 69120 12199 - OEM - 0041943 - 69043 12199 - OEM - 0041943 - 69940 12199 - OEM - 0041943 - 68922 12199 - OEM - 0041943 - 68939 12199 - OEM - 0041943 - 68993 12199 - OEM - 0041943 - 69118 12199 - OEM - 0041943 - 68932 12199 - OEM - 0041943 - 68916 12199 - OEM - 0041943 - 69042 12199 - OEM - 0041943 - 69117 12199 - OEM - 0041943 - 69007 12199 - OEM - 0041943 - 68892 12199 - OEM - 0041943 - 69122 12199 - OEM - 0041943 - 69104 12199 - OEM - 0041943 - 68954 12199 - OEM - 0041943 - 69100 12199 - OEM - 0041943 - 68953 12199 - OEM - 0041943 - 69049 12199 - OEM - 0041943 - 69102 12199 - OEM - 0041943 - 68955 12199 - OEM - 0041943 - 68942 12199 - OEM - 0041943 - 68978 12199 - OEM - 0041943 - 69137 12199 - OEM - 0041943 - 68957 12199 - OEM - 0041943 - 69101 12199 - OEM - 0041943 - 69085 12199 - OEM - 0041943 - 69164 12199 - OEM - 0041943 - 69066 12199 - OEM - 0041943 - 68902 26498 - OEM - 0037245 - 56942 Office 2000 - Small Business Edition B8F8H - 9D2RY - WTRB7 - VG7MW - 95QM6 GFYPB - J6T84 - VR7VJ - PZHPP - 8PDMT HFC98 - DKTJ4 - QM9V3 - XJP8T - 8J6VG VBTGY - 47QD7 - TK2DX - T7V3X - GBFRT FC9JD - R922V - GYV77 - KTK4Q - X3JRT VDF87 - WB4WH - YX3RC - 8328X - B4966 JXPKD - 9WGPD - G8JMJ - WJJ29 - XCRRT J4MDQ - 2CJ8J - 68X96 - 7TJ4V - VJ74T MG8KB - WC9W6 - HB9DQ - Y4DGY - QBWFG VGHJK - YBFC8 - V8WY8 - VVRMM - D6HPG MJ64D - WM3KD - QY7R7 - 3824R - GK6YG C8YCG - J8WMZ - T7ZDP - 7RJY6 - HYFRW H2447 - K78KQ - 2GGGX - R7MZF - DCBTG P6WHZ - 22HVX - G4F4F - 3HFRP - 64MFN FW2RW - 4CV87 - K783C - D3JWD - 8DG8T MHF3X - 4T3TG - 2768V - HQ7MD - K69XT PZMCK - CMWM3 - D97VD - KGMVB - CMH2J Q974X - 7CX8J - 9QRTF - CXDMM - 77QQJ H4QPP - KCH9Q - QVBM7 - JTK7V - HPDBT JVW6R - PQM3B - RQRP7 - VH8GG - 47998 K69GT - KB8C3 - QB8P7 - YW3BP - GFD6T BHV44 - DMXRX - F7FJF - 2PMY3 - X8DBW PGHX9 - QVDPV - FR8Y9 - FZQMY - Q63RT FKRPW - W474Q - 96RW3 - 3X3QF - CPDG6 TPR78 - DVJJF - HVYD6 - JPVXR - K4G8M K3BVK - GK2P8 - YM2C2 - 3VRP2 - 6H646 RGGG8 - JFVXT - 3FVW7 - KHJ33 - WQBM6 FTYF9 - V8TPG - T9MQT - DXOB4 - 2B46Q DQFWK - JKPXW - VGXKV - 96TRD - 3D7W3 M2BHQ - PMDFR - 3G939 - HCPKT - XGJJ3 CVYYG - R2F8P - DP7XV - 34HT3 - BGT9T VBXPT - KYG7R - HPM9D - VWXY7 - VQR48 VH9R8 - K6FV4 - QBMD6 - KDT98 - PGW68 BVGPC - CY9XD - 8J6C9 - 46KGY - YV826 QCYVV - CXGFF - WJ47P - 23MVG - JYWCG PMVB2 - F646B - WBWWX - BKT3V - 6W4GT C6329 - J6VGF - 4TT8B - 8YBF3 - 4647W BVWMX - XYTJG - H89VY - 3PJB6 - 39QJ8 XDWFP - 6XV9W - D9RWT - D3T74 - 4VTFJ W7FBP - BQ9MY - CGXWP - TVFB7 - BXXX6 G8M9C - D3XMQ - D378V - JXM8V - 2HTBT PBRHF - MDQTT - H23K6 - VMJWK - FHPH6 HTDC7 - DWDBJ - BXRY2 - 9H4QG - M6PHT J2WD3 - JDVTY - TPKJ4 - T6HRJ - GKH6T CRFMG - 269Q9 - V2QJM - C49XR - 6HBY6 J92JT - BHCKH - 682XV - 37DBK - CTHKJ D6CK9 - T6YRC - JVQFX - MX928 - 6DPDW QXQ6B - X4KYY - 9B26Q - PWCC2 - VY2GG G6TBF - 7GP3P - QGM97 - 74TJ9 - 2X7VG GGY8B - BMGF8 - 8DXT2 - J8363 - BHMJ8 GJ6DP - WFVJ8 - P84H8 - VQ666 - XKXBQ DDDB9 - JHC67 - HZQYM - V8BYW - QW4YW T9J7D - PXBDM - 36B3V - VFT4X - FDMCB V8VK6 - M3BQ2 - JB639 - BQRRP - 7BM9Q FV7GH - XHP3K - BM73V - 2R974 - VKY3T VFGWY - 89DKX - BH4FD - 824HW - 4RJH8 Office2000 - UpGrade Pro TW346 - 3KM3W - MX7YT - YDM9W - J9M9K XQV23 - BGW68 - 78FV6 - FGM82 - HMFJV CK68K - FDRXX - 7GD37 - MCYFC - JC4HV Office2000 - Premium, Pro, & International B89RY - JHBH4 - CQW8J - 4WG7B - 6G84D GC6J3 - GTQ62 - FP876 - 94FBR - D3DX8 RGDJD - CJWY4 - MR7T7 - KX6DF - 6DWB3 K4J23 - M3QFP - YH8JH - JFQ6V - 323GJ XMRCD - TYMBP - 2T4TV - GMKW7 - DFMW8 PC47J - 9978R - KHWM8 - B6G7H - CMQFJ W23WQ - 2R46D - JHKQ6 - GVXYJ - 4HJK6 C2WR4 - TQVPX - 7CRMF - FKH88 - PZ9PD DTQHH - MP3GB - TXJR7 - Y67TF - H7RJ6 MYYRC - 3CP9D - VHYWZ - M823C - RHJ38 HFJD8 - F6WDY - 3RQJW - PPBJT - FHQKD TT2FD - RY92B - 966W4 - 866CB - Q2V83 RPHWP - YW9PY - W6VK9 - DVVJY - WYHJG R6QYD - YM9MQ - W99MD - 3H9M9 - 8DHBG BJP6Y - 2WYQY - PQMPF - M9HQ9 - 6TG2G MGY4Y - YMMJG - FDMKK - 289CG - PT86Q RJRH3 - 9MCRJ - HPDMX - KJ36C - FK4DG MJ3PG - GD3MX - Y3QY6 - K24W2 - 8KCT6 FQB38 - C3J72 - GYT8F - 6WQXP - RMVMD G6G8Q - JB8WR - 9KCBB - 8WJBQ - HW4Y8 C2GXT - BT9KV - 742WG - MH8PD - 43F3O Q7GVY - GC3QH - 8R67B - 32M4W - DCH4B DVWYB - Q3QY7 - T9RF7 - GRMX7 - WD9J3 HF3M6 - PKWTJ - PB27M - MP8M3 - PVFP8 HFBGV - YG3GV - YJT2D - V6D4M - J78T3 H9RV8 - QC7CJ - P3VD9 - Y9WD7 - HTHJ7 K4D78 - 6BF28 - BQXQ8 - MCTVR - XTH6Q RGDJD - CJWY4 - MR7T7 - KX6DF - 6DWB3 XM76W - TY9BB - MKD9X - JY696 - JV99M P8HQP - 73Q9W - WH7JY - FD7KP - RMXJ3 VGG4Y - 3P2JR - H2WKC - CQMVT - FFR3D VGF9B - KW8WP - MBG2Q - Q7FQB - F6GKM PGX6Q - 7C9VK - QKD88 - 3KDCT - V3ZRW HW682 - 784W4 - C9MXX - 9JR4R - ZFVXB P2G3F - QRFFK - Y6YVF - QF726 - G4TV8 BKHPD - B33M9 - JMJDF - KMRDQ - 83XKQ PGMQJ - KZH9D - K233V - R8WHC - 7R9W6 GT7V4 - MX4P3 - 2VQRW - FJPWD - XYJ7W FB2YB - PWYQK - JJPW2 - HVM4H - XVV43 MDP9X - 4HTRQ - VPF72 - DQKVK - F8GJG WBGXC - 6RVJ4 - PQY3Y - CDK72 - QY4PM VVKWH - WCPG3 - 94VT4 - 88V2F - MVPYY VX92F - KFWG7 - B7K97 - TB2H8 - 2FMYJ Q78PX - 7P698 - 462TM - RMQ9X - T9GQD PB7HQ - Y8P9V - CHYD3 - KMQPW - QDVVJ K69HF - WT3KV - FXTB7 - PMDR9 - KQYGW Office2000 - Standard R3QHB - TRYFY - Q6P69 - 9J7HT - TP4QH HWH23 - RP3RQ - 8XRQT - 8DKCH - 4G9Q4 K9YJW - GRYT2 - 2J8GM - HXX67 - 3QPKC Microsoft Office 97 CD-Keys: 8068 - 2194354 4190 - 0298385 5545 - 3108110 3491 - 3108110 0201 - 11201D2 0701 - 0743365 4390 - 0057484 Serials: 53491 - 806 - 2194354 - 00000 34297 - OEM - 0028443 - 24567 53491 - 111 - 1111111 - 26531 Microsoft Encarta CD '99 XO4 - 12964 Misc. Microsoft Windows 98 CDKeys (Special Thanks to IceMan and Nightware) Windows 98 SE(Upgrade) - CD-Key: F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8 Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72 Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79 Windows 98 Build 1708/Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Windows 98 Build 1708 - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 Windows 98 Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Windows 98 Build 1723 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Windows 98 FINAL(Dutch) - CD-Key: GB7WP-RRQCB-HVY29-2K2PX-VGCG8 Windows 98 FINAL(French) - CD-Key: GDXPD-T99JH-82TMX-BCY9M-4RKW7 Windows 98 FINAL(German) - CD-Key: FXMKC -FF2F7-86DJY-Y86FC-824MB Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66 Windows 98 FINAL(Upgrade,Italian) - CD-Key: RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3 Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q Windows 98 OSR Beta Refresh - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Windows 98 OSR1 Beta 2 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Windows 98 OSR1 Build 2150 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Windows 98 OSR1 v4.10.2126 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Windows 98 OSR1 v4.10.2131 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Win98 - ORIGINAL D8PZY - F7H7D - M8D6M -DY4KC - FD83D KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8 R6K72 - J3HHY- H88KB9 - HQ76Y - H2W8J Win98 - Other See bottom section for other M$ Win98 Keys. Generic MS 9x / NT / VB / etc... CD-Keys (Hint: if it needs a 3 - 7 format, these will do!) 809 - 1521615 364 - 1876497 040 - 0164120 040 - 1602212 808 - 6795177 417 - 9934111 811 - 7443012 811 - 1380196 811 - 1379413 Win2000 Professional -Full Version TQ4CV - XPJR3 -KPG3Q - HGH74 - BMYWT VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM Windows 2000 Professional RC3 VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB Windows 2000 Server RC3 (also for Windows 2000 Pro Full Server) H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM Windows 2000 Pro ISO CD-KEY XFD2W - W7VH8 - MVC47- KY7DQ - P8Y4J Windows 2000 Pro (German Final) RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVM FrontPage 2000 - Access 2000 - Word 2000 - Publisher 2000 - etc ... Per a post in alt.2600.cracks: "If I'm not mistaken.... FrontPage 2000 and Office 2000 all use the same keys; In fact some versions of Office 2000 even come with front page 2000; If you buy just Access 2000 or Word 2000, the serial number for the full version of Office I believe works." Office2000 - UpGrade Pro TW346 - 3KM3W -MX7YT - YDM9W - J9M9K XQV23 - BGW68 - 78FV6 - FGM82 - HMFJV CK68K- FDRXX - 7GD37 - MCYFC - JC4HV Office2000 - Standard R3QHB - TRYFY - Q6P69 - 9J7HT - TP4QH HWH23 - RP3RQ - 8XRQT- 8DKCH - 4G9Q4 K9YJW - GRYT2 - 2J8GM - HXX67 - 3QPKC Microsoft Office 97 CD-Keys: 8068 - 2194354 4190 - 0298385 5545 - 3108110 3491 - 3108110 0201 - 11201D2 0701 - 0743365 4390 - 0057484 Serials: 53491 - 806 2194354 - 00000 34297 - OEM - 0028443 - 24567 53491 - 111 -1111111 -26531 Microsoft Encarta CD '99 XO4 - 12964 Misc. Microsoft Windows 98 CDKeys (Special Thanks to IceMan and Nightware) Windows 98 SE(Upgrade) - CD-Key: F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL CD-Key: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8 Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72 Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79 Windows 98 Build 1708/Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Windows 98 Build 1708 - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 Windows 98 Build 1720 CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Windows 98 Build 1723 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Windows 98 FINAL(Dutch) - CD-Key: GB7WP-RRQCB-HVY29-2K2PX-VGCG8 Windows 98 FINAL(French) - CD-Key: GDXPD-T99JH-82TMX-BCY9M-4RKW7 Windows 98 FINAL(German) - CD-Key: FXMKC-FF2F7-86DJY-Y86FC-824MB Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66 Windows 98 FINAL(Upgrade,Italian) - CD-Key: RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3 Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q Windows 98 OSR Beta Refresh - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Windows 98 OSR1 Beta 2 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Windows 98 OSR1 Build 2150 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Windows 98 OSR1 v4.10.2126 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ Windows 98 OSR1 v4.10.2131 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ


(Ierakstīt jaunu komentāru)

Neesi iežurnalējies. Iežurnalēties?