Depresīva troļļa piezīmes - March 5th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 5th, 2023

Čuguna panna. [Mar. 5th, 2023|08:38 pm]
[Tags|, , ]

Šodien beidzot iemēģināju mūsu jauno čuguna pannu. Cepu kartupeļu pankūkas, viegli negāja, bet jūtu, ka būs forši. Brutāli kasīt pannu un nesatraukties ir tā vērts. Ir arī cerības, ka ar laiku ies aizvien vieglāk.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | March 5th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]