Depresīva troļļa piezīmes - March 4th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 4th, 2023

Sezona tepat tepat. [Mar. 4th, 2023|12:54 pm]
[Tags|, , ]

Pirmais Latvijas Kausa posms jau pēc 21 dienas. Apšaubu, ka piedalīšos, kaut kā mani duatlons, kur jāpeld baseinā, neuzrunā.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 4th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]