Lācītis numur divi - August 23rd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

August 23rd, 2007

[Aug. 23rd, 2007|11:16 am]
[Tags|]
[mood |Ak, dievzemīte...]

Grāmatā «Tiesāšanās kā ķēķis» vissliktāk izskatās Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdemārs Šubrovskis, un viņam vajadzētu aiziet no apgabaltiesas
Izbalso no realitātes šova, jā. Vienam dalībniekam šovakar būs jādodas mājup.
link3 garāmgājēji|iet garām

Афанасий Никитин Буги [Aug. 23rd, 2007|07:10 pm]
[Tags|]
[mood |Silti kaut kā...]

Par kādu acīmredzami izdevušos pasākumu Ventspilī...
Svinības sākās pulksten 21 un bija ļoti interesantas. Visi vakara dalībnieki pārcēlās uz Meksiku.
Я сразу кинулся в дацан - хочу уйти в ритрит
А мне навстречу Лагерфельд,
Гляжу - а мы на Оксфорд-стрит
linkiet garām

navigation
[ viewing | August 23rd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]