koks - March 19th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 19th, 2014

[Mar. 19th, 2014|09:02 am]
"Sky and more - ne priekš visiem". Tad jau noteikti priekš manīm. Es jau esmu tāds citādāks nekā pārējie.
linkpost comment

[Mar. 19th, 2014|09:27 am]
Man baigi patika te cibā pavīdējis kāds cilvēka raksturojums, precīzi neatceros, bet aptuveni kaut kā tā: "nošņurcis, depresīvs cilvēks maisveida džemperī". Ģemperī.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 19th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]