koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 19th, 2014|09:27 am

koks
Man baigi patika te cibā pavīdējis kāds cilvēka raksturojums, precīzi neatceros, bet aptuveni kaut kā tā: "nošņurcis, depresīvs cilvēks maisveida džemperī". Ģemperī.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: