koks - June 6th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 6th, 2013

[Jun. 6th, 2013|08:57 am]
Šorīt patika braucot sabiedriskajā skatīties kā spoguļi spēlējas. Cilvēki brauc pa mežu ar riteni un ceļas arvien augstāk un augstāk.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 6th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]