koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 6th, 2013|08:57 am

koks
Šorīt patika braucot sabiedriskajā skatīties kā spoguļi spēlējas. Cilvēki brauc pa mežu ar riteni un ceļas arvien augstāk un augstāk.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: