koks - June 7th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 7th, 2013

[Jun. 7th, 2013|08:48 am]
http://latgola.lv/voluda/vuordineicys/danglatg.shtml

Lasam, iekaļam, izmantojam...
linkpost comment

[Jun. 7th, 2013|09:57 pm]
Nesaprotu cilvēkus, kas piektdienu vakaros grib darīt kaut ko interesantu, kas gan var būt labāks par sēdēšanu mājās pie datora un spēlīšu spēlēšanu, graužot čipsus un dzerot alu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 7th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]