koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 7th, 2013|09:57 pm

koks
Nesaprotu cilvēkus, kas piektdienu vakaros grib darīt kaut ko interesantu, kas gan var būt labāks par sēdēšanu mājās pie datora un spēlīšu spēlēšanu, graužot čipsus un dzerot alu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: