שנראה

« previous entry | next entry »
Friday Aug. 10th, 2018 | 09:00

Līdz brīdim, kad Izraēlā būs spēcīgs līderis, mēs šādus gadījumus redzēsim vēl.

link | comment | memorize


Comments {1}

‫‬‭‮‪‫‬‭‮҉Ingmārs‫‬‭‮‪‫‬‭‮҉

***

from: [info]ingmars
date: Friday Aug. 10th, 2018 - 09:05
link

Stunning and brave.

reply