23 November 2018 @ 12:13 am
 
kad iedomájos par 'cube' filmu, arvien biezák párnem sajúta, ka tá ir lieliska un paregojosa metafora par cilvéces pasreizéjo situáciju paaugstinátás globálás temperatúrás, pazeminátás attiecíbás un plastmasas júrás. tá ká sadzívoju ar nedaudz klaustrofobijas, ilgi vajadzéta sanemties, lai filmu toreiz, valmieras laikos, noskatítos. tagad arvien vairák novértéju (ir maná top10), ká ar maziem lídzekliem (uzfilméts viss viená kubá) tik daudz un spécígi pastástíts. kaut vai zanrs pats (horror gabsis) skiet precíza izvéle.
Tags:
 
 
( Post a new comment )
iokaste[info]iokaste on November 23rd, 2018 - 09:30 am
Tā bija laba filma, šķiet bija arī 2 turpinājumi vai loti līdzīgas.
(Reply) (Thread) (Link)
10m zem ūdens[info]10m_zem_uudens on November 23rd, 2018 - 06:23 pm
ir 2 turpinājumi, bet tie vairāk action mērķauditōrijai. pirmā filma psiholoģijas, filosōfijas un kinematogrāfijas stāsts :)) kulta filma.
(Reply) (Parent) (Link)