Vajag, vajag, vajag - June 7th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 7th, 2016

[Jun. 7th, 2016|06:58 pm]

vajag

[ezss]
Vai kādam nav aizdodams smalkskrūvgrieznīšu komplekts. Vajadzētu gan trox (sešstaru zvaignīti) gan triwing (trīsstaru) dažādos izmēros (3 līdz 13)
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 7th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]