Vajag, vajag, vajag - June 8th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 8th, 2016

... [Jun. 8th, 2016|05:10 pm]

vajag

[gracy_kelly]
Vajag UZZINĀT, kur Latvijā var nopirkt īstu mandragoras stādu?! No sērijas - meklējam dāvanu veselības augu speciālistam, kurš ir izteicis vēlmi tādu iegūt savā īpašumā.

Barbūt kāds zina. Guglēju pati, atradu tikai vienā stādaudzētavā kaut kur Sakstagalā. Esmu gatava arī uz turieni braukt, bet varbūt kādam zināma Rīgai tuvāka versija.
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 8th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]