Depresīva troļļa piezīmes - March 17th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 17th, 2023

[Mar. 17th, 2023|01:13 pm]
[Tags|, ]

Profesionāla uztura zinātnieka viedoklis par uzturu. Par dažādiem mītiem. Par proteīnu, par dzelzi, par holesterīnu. 12 min.

uzturs
linkpost comment

[Mar. 17th, 2023|10:13 pm]
Man ļoti patika vakardienas sniegputenis. Viegli sirreāli.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 17th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]