Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Aug. 20th, 2018|11:42 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mood |I'm using the tag ironically]
[music |Architects / Broken Cross]

Šodiena šī vārda sliktā nozīmē.
linkiet garām