Lācītis numur divi - July 2nd, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

July 2nd, 2019

[Jul. 2nd, 2019|08:06 pm]
[Tags|]
[mood |Vilciens ]
[music |Vilciens ]

"Tas vilciens tiešām brauc uz bebra?", tev pajautā, un tu tāds nesapratnē paskaties pa logu un secini, ka jep. Tieši tā arī ir.
link9 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | July 2nd, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]