Lācītis numur divi - April 15th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

April 15th, 2019

[Apr. 15th, 2019|04:25 pm]
[mood |Pirmdiena]
[music |Iyeoka / Simply Falling]

"Nē nu paga, kāpēc tik maz?", viņa teica un iebēra topošajā kāsī vēl kārtīgu šķipsnu zaļā pulverīša. "O, tagad būs labi", viņa atzinīgi pamāja ar galvu par savu panākumu.

Jajebu, cilvēki, es nezinu, kādas jums tur pieredzes, bet es šitā tripojis nebiju nekad mūžā, es nekad nebūtu domājis, ka no lauku labumiem var šādi apsisties!

Ļoti daudz burtu personīgās references vajadzībām )
link11 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | April 15th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]