Lācītis numur divi - January 14th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

January 14th, 2019

[Jan. 14th, 2019|11:55 am]
[mood |Pretrunīgs]
[music |Halou / Tubefed]

Čo, [info]rediiss, tad šito te, ja? Ikgadējais ta-dā? Urā!

(Kā arī "say hi from me", ko paklausīgi daru)
link5 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | January 14th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]