Lācītis numur divi - August 2nd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

August 2nd, 2007

Amba [Aug. 2nd, 2007|10:23 am]
[Tags|]
[music |Mumiy Troll / I jesli chestno]

Diemžēl [info]dienasgramata mums nebija melojis; jaunais «Мумий Тролль» CD ir absolūti nekāds. Pat ne garlaicīgs, vienkārši nekāds. Nespēju pat īsti noklausīties līdz galam.
linkiet garām

navigation
[ viewing | August 2nd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]