Lācītis numur divi - August 3rd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

August 3rd, 2007

Talk talk [Aug. 3rd, 2007|02:13 pm]
[Tags|]
[music |Skinny Puppy / Natures Revenge]

«Maniaks ielauzās web konferencē un nošāva visus dalībniekus» jeb par ko var izvērsties nevainīga papļāpāšana asjkā.

Netehniskākiem ļaudīm var nebūt interesanti, satur svešvārdus.
link2 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | August 3rd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]