Lācītis numur divi - January 19th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

January 19th, 2007

PīĀrs [Jan. 19th, 2007|04:00 pm]
[mood |Relieved]
[music |Morrissey / The World Is Full of Crashing Bores]

Kamēr garā vājie turpina trakot pa [info]lol, tepat netālu uztapusi piegdienaa—free iejokotava: [info]pasmaidi.

Ko arī rekomendēju «opīša nogurdinātajiem».
link11 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | January 19th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]