zaļā buržuāzija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

Nov. 6th, 2019|11:10 pm

rasbainieks
meitenes (un zēni)
mums te ir kāds tāds kurš var noskaņot ģitāru kurš vēl/jau lieto kiehls
un ne tikai lieto, bet taisās piektdien būt tik neprātīgs, ka apmeklēt veikalu spicē, jo skidoni?
tā'n'tā, man vajag dažas lietas, bet piektdien nebūšu rīgā, un es tā gaidīju tos viņu bloody skidonus reizi gadā
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system