zaļā buržuāzija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

May. 17th, 2018|07:33 am

begemots
do-release-upgrade

Cik atceros, man vecajā darbā bija ubuntu, kas bija upgreidots kādus 8 gadus pēc kārtas visu laiku uz jaunāko versiju. Ja nav VM izdzēsts, tad droši vien vēl ir -- un joprojām jaunākais.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system