mazaa_mija - June 21st, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 21st, 2015

Reportāža no pļaviņas [Jun. 21st, 2015|09:39 pm]
Viss beach ir mans! Neviena cilvēka un neviena mākoņa, visu ceļu gāza lietus, bet es zināju, ka šeit nelīst, pa ceļam vēl iebraucu Cīravas dzienavās, kur priekšā viss Rīgas zieds, knapi izmuku, lai neisūc un paskatoties debesīs ir kā ar nazi nogriezti mākoņi. viss

Posted via Journaler.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 21st, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]