mazaa_mija - June 22nd, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 22nd, 2015

[Jun. 22nd, 2015|02:09 pm]
Rīts sākās lieliski, pamodos man liekas kādos 7, līdz 8 izlīdu ārā un sāku gatavot kafiju, kas aizņēma kādas 2h ar malkas zāģēšanu un skaldīšanu, tas apsekoju pļaviņu - jasmīna gatavs ziedēt, pāraudzis zāli, vilkābeles arī saņēmušās, atradu pat eglīti, kuru ir pāraugusi trekna pienene, pēc tam sagatavoju brokastu paciņu ar baltvīnu un devis uz pļažu, izdomāju, nezkāpēc, vīnu vēl nedzert un iebāzu to smiltīs, kur tikai viļņu galiņi skalojas apkārt, uz 3 sekundēm novērsos un viss man vīns guļ jūras dibenā, dēļ tā gandrīz izpeldējos, tad gāju pēc nākamā, bet kad atnācu man kaklā bija iesūkusies ērce, tādā panikā aizskrēju uz Liepājas slimnīcu, lai izņem, neko citu nepateica kā vien izdrukāju lapiņu ar encefalīta un Laima slimības simptomiem, un ērču aizbaidītājs arī viņiem nav aptiekā! beaukšu meklēt anestēziju

Posted via Journaler.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 22nd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]