mazaa_mija - November 26th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 26th, 2010

[Nov. 26th, 2010|10:04 pm]
man skola tomēr ir pizdjec! Man ir jāmācās slaucīt grīda (It's very important part of my studies!!!!!), nevis jātaisa projekti Maskavā. ha ha ha, bet tāpat es braukšu uz Maskavu jau janvārī
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 26th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]