mazaa_mija - November 27th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 27th, 2010

sestdienas rīts [Nov. 27th, 2010|11:18 am]
randiņam ar itāļu zēnu ir nelabvēlīgi laika apstākļi
holandieši jau laicīgi noklāj visas sliedes ar zaļu zālīti, tikai mirkli pirms sākas pirmais putenis, kas aizmiglo man skatienu

zaļa zālīte )
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 27th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]