koks - January 23rd, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 23rd, 2018

[Jan. 23rd, 2018|11:01 pm]
Baigi auksts, bet tūlīt es ēdīšu saldējumu. Speciāli iekūru plīti, lai siltāk šajā situācijā.
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 23rd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]