koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 23rd, 2018|11:01 pm

koks
Baigi auksts, bet tūlīt es ēdīšu saldējumu. Speciāli iekūru plīti, lai siltāk šajā situācijā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: