koks - December 11th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 11th, 2014

[Dec. 11th, 2014|03:33 pm]
Vispār pat komunikācijā ar kaitinošiem cilvēkiem var kaut ko iemācīties un gūt no tās labumu. Piemēram pacietību un spēju būt lietišķam.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 11th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]