koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 11th, 2014|03:33 pm

koks
Vispār pat komunikācijā ar kaitinošiem cilvēkiem var kaut ko iemācīties un gūt no tās labumu. Piemēram pacietību un spēju būt lietišķam.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: