koks - December 10th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 10th, 2014

[Dec. 10th, 2014|09:58 am]
Nezinu kāpēc tā ir, bet samērā bieži gados tādā situācijā, ka cilvēki saka, ka man ir nepareizs pulkstenis, bet beigās izrādās, ka viņiem nav bijusi taisnība. Un tā jau kuro reizi. Esmu jau pieradis atbildēt uz to ar tādu "mhmm" reakciju (ok, ok, nevermind, keep on talking). Tas ir dīvaini.
linkpost comment

[Dec. 10th, 2014|11:57 am]
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | December 10th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]