koks - December 5th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 5th, 2014

[Dec. 5th, 2014|10:27 am]
Florence + the Machine tonnām.
Siers ir dievu ēdiens.
Esmu sācis ēst gandrīz veģetāri, bet par vegānu gan es nekad nekļūšu...
linkpost comment

[Dec. 5th, 2014|10:30 am]
Un jā, Jarboe atkal būs Rīgā. Iepriekš neaizgāju - nožēloju. Šoreiz noteikti jāiet :)
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 5th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]