koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 5th, 2014|10:30 am

koks
Un jā, Jarboe atkal būs Rīgā. Iepriekš neaizgāju - nožēloju. Šoreiz noteikti jāiet :)
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: