koks - December 4th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 4th, 2014

[Dec. 4th, 2014|10:12 am]
Kaut kāds nelabvēlīgs rīts velobraukšanai - cilvēki kā aitas - daudz un pa ceļa vidu, vēl viens gudrinieks autovadītājs pa ceļam braucot ārā uz ielas nesaprot, ka vajadzētu tā kā paskatīties vai pa veloceliņu arī kāds nebrauc.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 4th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]