koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 4th, 2014|10:12 am

koks
Kaut kāds nelabvēlīgs rīts velobraukšanai - cilvēki kā aitas - daudz un pa ceļa vidu, vēl viens gudrinieks autovadītājs pa ceļam braucot ārā uz ielas nesaprot, ka vajadzētu tā kā paskatīties vai pa veloceliņu arī kāds nebrauc.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: