koks - October 17th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 17th, 2014

[Oct. 17th, 2014|01:52 pm]
Oranžais portāls un tā vēstuļu sistēma... Sasodīts.
linkpost comment

[Oct. 17th, 2014|02:47 pm]
[music |Shining - Människa O' Avskyvärda Människa]

Ļoti daudz emociju. Nogurums. Dzīve, kur tu ej?
Un nē, es ne pārāk varu samierināties pagaidām.
Taču vismaz beidzot zaudēju prātu.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 17th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]