koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 17th, 2014|02:47 pm

koks
Ļoti daudz emociju. Nogurums. Dzīve, kur tu ej?
Un nē, es ne pārāk varu samierināties pagaidām.
Taču vismaz beidzot zaudēju prātu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: