koks - September 18th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 18th, 2014

[Sep. 18th, 2014|03:19 pm]
Šī ir perfekta diena un viss ir skaisti, pat putni uz mašīnām kakā smaržīgas rozā puķītes.
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 18th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]