koks - September 19th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 19th, 2014

[Sep. 19th, 2014|10:21 am]
[mood | optimistic]
[music |Marily Manson - Down in the park]

Ikdienas eksistenciālās pārdomas, jeb "viss ir slikti" šorīt diemžēl atkrīt - kaut kas nav, tāds garīgais, ka varētu pat pastrādāt :O

Neierasti aizplānotas brīvdienas. + arī daļa šovakara un pirmdienas vakars. Kaut kā labi.

Man nepatīk FPS, bet es vēlreiz pārliecinājos, ka Bioshock ir reāli labs. Totāla ņamma.
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 19th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]