koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 19th, 2014|10:21 am

koks
Ikdienas eksistenciālās pārdomas, jeb "viss ir slikti" šorīt diemžēl atkrīt - kaut kas nav, tāds garīgais, ka varētu pat pastrādāt :O

Neierasti aizplānotas brīvdienas. + arī daļa šovakara un pirmdienas vakars. Kaut kā labi.

Man nepatīk FPS, bet es vēlreiz pārliecinājos, ka Bioshock ir reāli labs. Totāla ņamma.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: