koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 18th, 2014|03:19 pm

koks
Šī ir perfekta diena un viss ir skaisti, pat putni uz mašīnām kakā smaržīgas rozā puķītes.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: