koks - August 22nd, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 22nd, 2014

[Aug. 22nd, 2014|05:43 pm]
Mego nebija Bauskas alus. Pasaule pa tā jau neilgo manu slimošanas laiku ir mainījusies. Un vietā nācis Valmiermuižas, kuru tur agrāk nebiju manījis. Nu vismaz. Bet Grāfs fon Zīverss vismaz vēl uz vietas.

Vispār, pasaule ir sagriezusies kājām gaisā. Brīžiem jūtos tā, ka sevi nemaz nepazīstu. Attieksme mainījusies.
link3 comments|post comment

[Aug. 22nd, 2014|06:02 pm]
Es karmai ticu tā diezgan pastarpināti, bet nu es laikam esmu beidzot saticis tādu cilvēku, kurš uz komunikācijas mēģinājumiem (jebkādiem?) atbild tik pat slinki kā to daru es un tas.. nav forši. Nu un, redzot kā tas ir, man ko tagad? Mainīties? Phe.
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 22nd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]