koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 22nd, 2014|05:43 pm

koks
Mego nebija Bauskas alus. Pasaule pa tā jau neilgo manu slimošanas laiku ir mainījusies. Un vietā nācis Valmiermuižas, kuru tur agrāk nebiju manījis. Nu vismaz. Bet Grāfs fon Zīverss vismaz vēl uz vietas.

Vispār, pasaule ir sagriezusies kājām gaisā. Brīžiem jūtos tā, ka sevi nemaz nepazīstu. Attieksme mainījusies.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: